Αιτήσεις

Η αίτηση κατατίθεται είτε από τον άμεσα ενδιαφερόμενο (πολίτη ή Δικηγόρο που εκπροσωπεί τον πολίτη και προκύπτει από την δικογραφία) είτε από οποιονδήποτε φέρει εξουσιοδότηση από τον άμεσα ενδιαφερόμενο πολίτη.

Εάν η αίτηση συνοδεύεται και από συνημμένα σχετικά έγγραφα, θα πρέπει τα έγγραφα αυτά να έχουν αριθμηθεί ευκρινώς (1ο συνημμένο, 2ο συνημμένο, κοκ).

Η αίτηση πρώτα κατατίθεται στο Γραφείο Προϊσταμένου/ Προϊσταμένης Γραμματείας όπου γίνεται η συμπλήρωση της “Έκθεσης Εγχείρισης” (για την ταυτοποίηση θα ζητηθεί η Αστυνομική Ταυτότητα του καταθέτοντος) και στη συνέχεια κατατίθεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου για να λάβει τον σχετικό αριθμό. Προσοχή: Είναι σημαντικό να φυλάξετε τον αριθμό Πρωτοκόλλου που θα σας δοθεί για να μπορεί στη συνέχεια να αναζητηθεί η πορεία της.

Αίτηση – Απλή

Πρόκειται για απλή αίτηση προς τον κ.Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση απλή

Πρόκειται για απλή Υπεύθυνη Δήλωση – αίτηση προς τον κ.Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Απόδοση Εγγύησης

Στην περίπτωση που έχετε καταβάλλει χρηματική εγγύηση στο δικαστήριο και υπάρχει αμετάκλητη απόφαση για την επιστροφή της, τότε θα χρειαστεί να συμπληρωθεί η παρακάτω αίτηση. Μαζί με την αίτηση αυτή θα πρέπει να προσκομίσετε και:

 • Δύο (2) επίσημα αντίγραφα της σχετική απόφασης
 • Πιστοποιητικό ότι δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο
 • Φωτοαντίγραφο της έκθεσης κατάθεσης εγγυοδοσίας
 • Φωτοαντίγραφο του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης

Τέλος, η αίτηση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από Μεγαρόσημο των 3€ που μπορείτε να το προμηθευτείτε είτε από το Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου, είτε ηλεκτρονικά [Κωδικός Ηλεκτρονικού Παραβόλου 2032 -Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)].

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Απόδοση Κατασχεθέντος Ποσού

Στην περίπτωση που υπάρχει αμετάκλητη απόφαση για την επιστροφή Κατασχθέντος Ποσού, τότε θα χρειαστεί να συμπληρωθεί η παρακάτω αίτηση. Μαζί με την αίτηση αυτή θα πρέπει να προσκομίσετε και:

 • Δύο (2) επίσημα αντίγραφα της σχετική απόφασης
 • Πιστοποιητικό ότι δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο
 • Φωτοαντίγραφο της έκθεσης κατάθεσης εγγυοδοσίας
 • Φωτοαντίγραφο του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης

Τέλος, η αίτηση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από Μεγαρόσημο των 3€ που μπορείτε να το προμηθευτείτε είτε από το Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου, είτε ηλεκτρονικά [Κωδικός Ηλεκτρονικού Παραβόλου 2032 -Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)].

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Απόδοση Κατασχεθέντος Αντικειμένου

Στην περίπτωση που υπάρχει αμετάκλητη απόφαση για την επιστροφή Κατασχθέντος Αντικειμένου, τότε θα χρειαστεί να συμπληρωθεί η παρακάτω αίτηση. Μαζί με την αίτηση αυτή θα πρέπει να προσκομίσετε και:

 • Δύο (2) επίσημα αντίγραφα της σχετική απόφασης
 • Πιστοποιητικό ότι δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο
 • Φωτοαντίγραφο της έκθεσης κατάθεσης εγγυοδοσίας
 • Φωτοαντίγραφο του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης

Τέλος, η αίτηση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από Μεγαρόσημο των 3€ που μπορείτε να το προμηθευτείτε είτε από το Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου, είτε ηλεκτρονικά [Κωδικός Ηλεκτρονικού Παραβόλου 2032 -Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)].

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση.


Ένορκοι

Σε περίπτωση που έχετε κληθεί ως Ένορκος και επιθυμείτε να εξαιρεθείτε λόγω κωλύματος, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών για να εξεταστεί από το αρμόδιο Δικαστήριο. Καλό είναι με την αίτηση να επισυνάψετε και σχετικά δικαιολογητικά που θα υποστηρίζουν τους λόγους που ζητάτε εξαίρεση. Να σημειωθεί ότι η εξαίρεση αφορά συγκεκριμένη δικάσιμο και όχι την γενική εξαίρεση από τους καταλόγους Ενόρκων.

Η αίτηση αυτή κατατίθεται απευθείας στο γραφείο Προσδιορισμού της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης.

Αίτηση Άδειας απουσίας ενόρκου

Εάν η αίτηση συνοδεύεται και από συνημμένα σχετικά έγγραφα, θα πρέπει τα έγγραφα αυτά να έχουν αριθμηθεί ευκρινώς (1ο συνημμένο, 2ο συνημμένο, κοκ).

Η αίτηση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από Μεγαρόσημο των 3€ που μπορείτε να το προμηθευτείτε είτε από το Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου, είτε ηλεκτρονικά (Κωδικός Ηλεκτρονικού Παραβόλου 2032 -Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)) .

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση.


Λήψη Αντιγράφων Δικογραφίας

Μπορείτε να αιτηθείτε για χορήγηση αντιγράφων Δικογραφίας με τις παρακάτω αιτήσεις.

Το κόστος χορήγησης αντιγράφων, βαρύνει τον αιτούντα.

Οι ασκούμενοι ή συνεργάτες του εξουσιοδοτημένου/πληρεξούσιου Δικηγόρου οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Προσδιορισμού, μαζί με την αίτηση χορήγησης αντιγράφων, και τη σχετική εξουσιοδότηση του ως άνω Δικηγόρου προς αυτούς. Η εξουσιοδότηση αυτή θα μπορεί να είναι είτε για μία συγκεκριμένη υπόθεση είτε μία γενική για όλες τις υποθέσεις που εκπροσωπεί.

Αίτηση χορήγησης απλών αντιγράφων δικογραφίας

Η αίτηση αυτή κατατίθεται απευθείας στο γραφείο Προσδιορισμού της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης .

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση.

Αίτηση χορήγησης επικυρωμένων αντιγράφων δικογραφίας

Η αίτηση πρώτα κατατίθεται στο Γραφείο Προϊσταμένου/ Προϊσταμένης Γραμματείας όπου γίνεται η συμπλήρωση της “Έκθεσης Εγχείρισης” (για την ταυτοποίηση θα ζητηθεί η Αστυνομική Ταυτότητα του καταθέτοντος) και στη συνέχεια κατατίθεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου για να λάβει τον σχετικό αριθμό.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση.


Πληροφορίες

Οι ως άνω Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στην Εισαγγελία Εφετών:

 • Σε έγχαρτη μορφή (εκτυπωμένες) μαζί με τα (κατά περίπτωση) Μεγαρόσημα και συνημμένα έγγραφα. Η κατάθεση να πρέπει να γίνει είτε από τον άμεσα ενδιαφερόμενο πολίτη/δικηγόρο είτε από 3ο που φέρει εξουσιοδότηση αυτού.
 • Ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η Ψηφιακή Υπογραφή όλων των εγγράφων (Αίτηση και Συνημμένα) σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος 4727/2020.

Αναφορικά με την ψηφιακή/ ηλεκτρονική υποβολή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί:

 • Nα υποβάλλει αίτηση με την μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης που υπάρχει στην σελίδα https://docs.gov.gr. Προσοχή, στο ελεύθερο κείμενο να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ικανοποίηση του αιτήματος σύμφωνα με τα πρότυπα που υπάρχουν εδώ. Τα συνημμένα έγγραφα θα πρέπει και αυτά να έχουν Ψηφιακή Υπογραφή είτε πρωτότυπη είτε από Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου (της σελίδας https://docs.gov.gr).
  είτε
 • Να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία “Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου” για να υπογραφούν ψηφιακά οι αιτήσεις και τα συνημμένα έγγραφα που έχουν εκτυπωθεί.
  είτε
 • Να χρησιμοποιήσει την προσωπική του Ψηφιακή Υπογραφή (εφόσον διαθέτει) για να υπογράψει την αίτηση και την υπηρεσία “Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου ” για να υπογράψει τα συνημμένα έγγραφα.

Σε κάθε περίπτωση, η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο.