ΑΠ 160-2022. Φαινομενική συρροή φοροδιαφυγής και εικονικών. Αν αθωωθεί στη φοροδιαφυγή, δεν υφίσταται φαινομένη συρροή.

Η πράξη της έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων ή της νόθευσης τέτοιων στοιχείων, καθίσταται ανέγκλητη, στην περίπτωση που ο υπαίτιος χρησιμοποίησε τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία για την τέλεση ή υποστήριξη άλλης πράξης φοροδιαφυγής του άρθρου 66 παρ. 1 έως 4 του ν. 4174/2013, (δηλαδή αποφυγής πληρωμής φόρου εισοδήματος κλπ, φόρου προστιθέμενης αξίας κλπ και φόρου πλοίων), οπότε δεν είναι αυτοτελώς κολάσιμη, όπως συνέβαινε υπό την ισχύ της προϊσχύσασας δυσμενέστερης διάταξης του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2523/1997, αλλά απορροφάται από την άλλη εγκληματική φορολογική παράβαση, με την οποία, όταν συντρέξει η ως άνω περίπτωση, συρρέει φαινομενικώς και η οποία καλύπτει και την απαξία της πρώτης (ΑΠ 37/2017). Αν όμως ο κατηγορούμενος αθωώθηκε για την πράξη της φοροδιαφυγής, δεν υφίσταται φαινομενική συρροή με το αδίκημα της έκδοσης – αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Continue ReadingΑΠ 160-2022. Φαινομενική συρροή φοροδιαφυγής και εικονικών. Αν αθωωθεί στη φοροδιαφυγή, δεν υφίσταται φαινομένη συρροή.

End of content

No more pages to load